Mets kui kooslus

Metsa kui ökosüsteemiga tutvumine metsamuuseumis. Koolitundides õpitu kinnistamine Oandu loodusrajal erinevates metsatüüpides.

Sihtgrupp                  6. klassi õpilased

Grupi suurus            kuni 24 õpilast

Aeg                             5 tundi

Toimumisaeg             aastaringselt

Hind 150 € / grupp

Seos õppekavaga:

Läbiv teema Keskkond ja jätkusuutlik areng

Vastab riikliku õppekava II kooliastme loodusõpetuse teemale: mets elukeskkonnana

Eesmärgid:

  •  Liikidevaheliste seoste mõistmine metsakooslustes
  •  Bioloogilise mitmekesisuse mõistmine
  •  Keskkonnahoidliku käitumise arendamine

Sisu

Tegevused muuseumis ja looduskoolis

Puude kui metsakoosluse tähtsaimate liikide tundmaõppimine

Töölehe metsa varjatud elu täitmine

Loodusretk

Oandu loodusrajal erinevate metsakoosluste vaatlused

Rühmatööna erinevate organismirühmade esindajate otsimine ja töölehtede täitmine

 

Õppematerjalid, vahendid

RMK Sagadi metsamuuseumi ekspositsioon

Puude kaardid

Tööleht „Metsa varjatud elu“

Loodusraja tööleht