Uurimuslik keskkonnaseiklus Sagadis

Kuidas töötavad teadlased? Kuidas saab arvamusest teaduslik fakt? Mille poolest sarnaneb teadlase töö disaineri tööga? Kuidas kasutada erinevaid vahendeid keskkonnanähtuste uurimiseks ? Mille poolest erineb vaatlus katsest? Nende küsimuste vastused ei jää programmi käigus teoreetiliseks, vaid saavad tähenduse läbi praktiliste uurimuslike tegevuste pargis, dendraariumis, looduskoolis, metsamuuseumis ja teistes mõisahoonetes.

Sihtgrupp                  8.-9. klassi õpilased

Grupi suurus            kuni 30 õpilast

Aeg                             5 tundi

Toimumisaeg             aastaringselt

Hind 150 € / grupp

Seos õppekavaga

PK ainevaldkonna „Loodusained“ pädevus – uurimuslik õpe

Läbivad teemad „Keskkond ja jätkusuutlik areng”; „Teabekeskkond“; „Tehnoloogia ja innovatsioon“

Eesmärgid

Õpilane:

1)      määratleb ning analüüsib keskkonnaprobleeme, eristab neis loodusteaduslikku ja sotsiaalset komponenti;

2)      kasutab loodusteaduslikku meetodit info kogumiseks;  sõnastab uurimisküsimusi või hüpoteese, kontrollib muutujaid vaatluse või katsega, analüüsib ja tolgendab tulemusi ning teeb tõenduspõhiseid järeldusi;

3)      mõistab loodusainete omavahelisi seoseid ja eripära;

4)      arendab meeskonnatöö ja esinemisoskust.

Sisu

Sissejuhatus

 •  Tutvumine, kodukord
 •  Mänguline tutvumine uurimisvahenditega, rühmadeks jagunemine

Teema arendus

 • Esitlus loodusteaduslikust uurimusest, selle etappidest, vahenditest ja meetoditest
 •   Rühmad valivad väljapakutud teemade hulgast ühe (kui mõnel rühmal on välja pakkuda oma teema, mille jaoks on vahendid/juhendaja olema, on võimalik ka teemaderingi laiendada), koostavad uurimisplaani, viivad läbi vaatlused/katsed  ja koostavad andmete põhjal esitluse (Uurimisteemad* kooskõlastatakse õpetajaga – võimalus valida 6 teemat 14 erineva hulgast vastavalt aastaajale ja juhendajatele)
 • „Minikonverents“ – esitluste kaitsmine

Kokkuvõte ja tagasiside

Õppematerjalid, vahendid

 1. Esitlus „Loodusteaduslik uurimus“
 2. Erinevad uurimisvahendid, sh Vernier Labquest andmekoguja koos erinevate sensoritega
 3. Mikroskoop, binokulaarid
 4. Kõrgusmõõtjad, mõõdulindid
 5. Teatmeteosed, määrajad
 6. Uurimisplaani ja esitluse koostamise juhendmaterjalid/töölehed.

 

* Näiteid teemaatikast

 1. Keskkonnauuringud siseruumides
 2. Veekeemia
 3. Ioniseeriv kiirgus mõisahoonetes
 4. Veekogu sügavus
 5. Puude mõõtmine
 6. Okaspuude mitmekesisus
 7. Mändide mitmekesisus (õues)
 8. Fotosüntees
 9. Dendrokronoloogia
 10. Õietolmuanalüüs
 11. Tiigi elustik
 12. Lindude pesitsemine
 13. Metsloomade tegutsemisjäljed
 14. Ilmakaarte määramine looduses