Meie lasteaia looduspäev Lahemaal

Tulge looduspäevale  kogu lasteaiaga või ainult oma rühmakaaslastega. Kutsume külastama Lahemaa kauneid  õppe- ja matkaradu Käsmus, Viitnal, Altjal, Tsitres ja Viru rabas.

Viitna Pikkjärve ümbruse looduses uurime järve ääres kasvavat taimestikku, mängime osavus- ja keskkonnamänge ning paneme proovile meeskonnatööoskused.

Altja matkapäeval  tutvume metsa ja mereranna loodusega. Vaatleme mere ääres elutsevaid linde, uurime palumetsas kasvavat taimestikku, mängime keskkonnamänge ja meisterdame looduslikust materjalist rannamaale.

Kolga lahe ääres Tsitres toimub matkapäev endises mõisapargis. Matkal teeme tutvust põliste mändide, võimaste hobukastanite ning teiste erinevate  kodu- ja võõramaiste puuliikidega. Mererannas mängime keskkonna- ja osavusmänge ning meisterdame looduslikust materjalist rannamaale.

Vanas meremeeste külas Käsmus mõõdame võimsaid rannamände, uurime suuri rändrahne ning vaatleme sammalde ja samblikega kattunud kivikülvi. Lisaks õpime tundma mereäärset taimestikku ja loomastikku, mängime keskkonnamänge ning tutvume Käsmu küla ajalooga. 

Matkapäeval Viru rabas näeme Lahemaale iseloomulikku metsa ja rabamaastikku. Uurime raba tähtsamat taime – turbasammalt, mõõdame ja vaatleme rabamände ning õpime tundma teisi rabas kasvavaid taimeliike. Lisaks tutvume lindudega, kelle elupaiga eelistuseks on raba.


Sihtgrupp                  lasteaialapsed

Grupi suurus            20-80 last

Aeg                             3 tundi

Toimumisaeg             aprill, mai, september, oktoober

Hind 5 € / osaleja

Grupil suurusega kuni 15 osalejat hind kokkuleppel.

Seos õppekavaga:

§ 17. Valdkond Mina ja keskkond

1) mõistab ja tunnetab ümbritsevat maailma

4) väärtustab enda ja teiste tervist ning püüab käituda tervislikult ning ohutult

5) väärtustab keskkonda hoidvat ja keskkonnahoidlikku mõtteviisi

6) märkab nähtusi ja muutusi looduses

§ 23.Valdkond Liikumine

2) suudab pingutada sihipärase tegevuse nimel
3) tegutseb aktiivselt üksi ja rühmas
4) mõistab kehalise aktiivsuse olulisust inimese tervisele

Eesmärgid

Õpilane:

1)      õpib tunda praktilist loodust

2)      märkab looduse mitmekesisust

3)      loob oma kunstitöö looduslikust materjalist

4)      väärtustab liikumist

Sisu

Puuliikide tundmaõppimine

Metsas ja veekogu ääres kasvavate taimede uurimine

Rannamaali meisterdamine looduslikust materjalist

Keskkonnamängude mängimine

Piknik 

Õppematerjalid, vahendid

Puude mapp

Luubid

Abivahendid mängude läbiviimiseks